Morbi nisl eros, dignissim nec, malesuada et, convallis quis, augue. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin aliquam, leo at luctus.

12.12.26:  In hac habitasse?

Nulla quis nibh. Proin ac pede vel ligula facilisis gravida. Phasellus purus.

Suspendisse Sem Lorem

Morbi nislMorbi nisl

VEDTÆGTER FOR HUMBLE MOTION & FITNESS 2013


§ 1. Foreningens navn


Humble motion & fitness

Foreningen har hjemme i Humble, (Humblehallen - Hallinggade 25-B - 5932 Humble)


§ 2. Foreningens formål


Humble Motion & Fitness har til formål, ud fra frivilligt foreningsarbejde at drive et motionscenter i Humble. Gennem Fitness og motion er intensionen at medlemmerne motiveres til at tage ansvar for egen sundhed og derigennem være med til at fremme sundhed & trivsel.


§ 3. Organisationsforhold


Foreningen er medlem af DGI, og tilslutter sig den til hver tid gældende dopingpolitik.

Det betyder at medlemmer af foreningen er forpligtet til på forlangende at blive testet af Antidoping Danmark, for indhold af doping ved dopingkontrol i foreningen.


§ 4. Optagelse af medlemmer


Som medlemmer kan optages alle i det fyldte 15 år. såfremt de vedkender sig nærværende vedtægter.

Medlemmer under 18 år skal ved indmeldelse have forældres eller værges underskrift.


Hvis bestyrelsen ikke finder det hensigtsmæssigt p.t. at optage flere medlemmer som aktive, kan de skrives på venteliste.


Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod foreningens vedtægter og foreningen.

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.


Betales kontingentet ikke rettidigt, betragtes dette som udmeldelse.


Et medlemskab kan ikke stilles i bero, overdrages til anden person eller refunderes.§ 5. Kontingent


Alle medlemmer betaler kontingent efter de vedtagne satser. Der betales kontingent forud periodevis.§ 6 Foreningens ledelseBestyrelsen er ansvarlig for :


At varetage den daglige drift af foreningen med ansvar overfor generalforsamlingen.


At varetage kontakten til lokale myndigheder, landsdækkende sammenslutninger og foreningens medlemmer


At fastsætte foreningens medlemskontingent og priser for træning


At der kun er medlemmer med gyldigt træningskort der opholder sig i motionsrummet


At der kan tilbydes instruktørbistand. Træning og ophold foregår på eget ansvar.


At lokalerne ikke benyttes til indtagelse af alkohol. Ved særlige lejligheder kan bestyrelsen dispenserer fra dette.


Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.§ 7. Bestyrelsen


Bestyrelsen består af  5 medlemmer, der på generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen. Valgperioden er 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige årstal, mens 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i de lige årstal.

På første bestyrelsesmøde efter den stiftende generalforsamling, beslutter bestyrelsen hvilke 2 medlemmer der kun er valgt for 1 år (eventuelt ved lodtrækning)

Foreningen vælger for et år ad gangen 2 suppleanter.

Suppleanter kan deltage på bestyrelsesmøder, men uden stemmeret.


Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Foreningen er forpligtet til at efterleve, de af bestyrelsen lovlig trufne beslutninger.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi og arbejder under ansvar overfor generalforsamlingen.


Bestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg.


Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde i øvrigt med formand og kasserer.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog afholdes mindst et møde i kvartalet, og i øvrigt når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.


Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens forfald træder næstformanden ind i dennes sted.


I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.


Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt over for tredje mand.§ 8.  Regnskab


Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskab og budget forelægges med påtegning af revisorerne på den ordinære generalforsamlingen.


Driftsregnskab bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse ved opslag i foreningslokalet.


Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har, ud over moralsk forpligtigelse ikke

nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen.§ 9.  TegningsretBestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, fører forhandlinger med autoriteter, kommune m.m.


Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren i forening eller af førnævnte inkl. 1 bestyrelsesmedlem§ 10.  Ordinær generalforsamlingGeneralforsamlingen er øverste myndighed.


Afholdes hvert år i 1. kvartal og annonceres ved opslag i træningslokalet, samt mails til foreningens medlemmer, med mindst 14 dages varsel.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen


Stemmeret på generalforsamlingen kræver at man har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen, og er fyldt 18 år.


På generalforsamlingen kan kun fremmødte gyldige medlemmer afgive stemme.


Personer under 18 år kan ikke vælges ind i bestyrelsen.


På generalforsamlingen afgøres alle sager med alm. stemmeflertal (over halvdelen) dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.


Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling.


Der føres protokol over vedtagne beslutninger.


Der kan ikke vedtages noget under eventuelt.Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden :


punkt 1.   Valg af dirigent

punkt 2.   Valg af stemmetællere

punkt 3.   Formandens beretning

punkt 4.   Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget

punkt 5.   Behandling af indkomne forslag

punkt 6.   valg af :


2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

2 suppleanter (på valg hvert år)

2 revisorer (vælges på skift hvert andet år)

1 revisorsuppleant (på valg hvert år)punkt 7.   Eventuelt§ 11.  Ekstraordinær generalforsamling


Skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftlige krav herom med forslag til dagsorden.


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget.


Den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling, med angivelse af begrundet dagsorden.§ 12.  Regnskab og revisionForeningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december


Senest 14 dage før generalforsamlingen indgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorens påtegning.


Foreningens folkevalgte revisorer har mulighed for at foretage uanmeldt revision samt kasseeftersyn.§ 13. Opløsning af foreningenForeningens opløsning kan kun vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger der afholdes med mindst 4 ugers mellemrum, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor


I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendele ungdomsarbejdet i Humble, efter den afgående bestyrelses beslutning.Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 5. november 2013 - Humble


Vedtægter

Humble Motion & Fitness